Mac Tax

Thuế Năm 2015

Mac Tax photos


Mục Lục Thuế Lợi Tức Liên Bang

Tôi Có Cần Nộp Đơn Khai Thuế Không?

Tình Trạng Nộp Thuế

2015 Điều Kiện Cần Phải Nộp Thuế - Miễn Cá Nhân

2015 Các Khoảng Khấu Trừ

2015 Khấu Trừ Học phí Đại Học và Chi Phí Liên Quan

2015 Khấu Trừ Thuế Lợi Tức Lao Động

2015 Khấu Trừ Thuế Trẻ Em

2015 Khấu Trừ Thuế Chăm Sóc Phụ Thuộc và Trẻ Em

Khấu Trừ Thuế American Opportunity (AOTC)
Lifetime Learning (LLC)

2015 Khấu Trừ Thuế Để Dành Hưu Trí

2015 Khấu Trừ Thuế Bảo Phí

2015 Obamacare - Đạo Luật Về Chăm Sóc Giá Phải Chăng (ACA)

2015 Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân

2015 Giới Hạn Góp Chương Trình Lương Hưu

2015 An Ninh Xã Hội - Chăm Sóc Y Tế

2015 Lãi Đầu Tư và Tăng Vốn Đủ Điều Kiện

2015 Doanh Nghiệp

2015 Biểu Liên Bang Thuế Suất

2015

SINGLE

HoH

Tỷ lệ


10%

15%

25%

28%

33%

35%

39.6%

Từ


0
Đến


trên

Thuế


tùy

Từ


0
Đến


trên

Thuế


tùy

2015

MFS

MFJ, QW

Tỷ lệ


10%

15%

25%

28%

33%

35%

39.6%

Từ


0
Đến


trên

Thuế


tùy

Từ


0
Đến


trên

Thuế


tùyValid HTML!

Web design by: Bao Kim Tran
Valid CSS!

Copyright © 2015 - MacTax. All Rights Reserved.

Valid HTML!