Mac Tax

Dịch Vụ Thuế

Mac Nguyen

Mạc Nguyễn

Karen Ngo

Karen Ngo

Bao Kim Tran

Bảo Kim TrầnSở Thuế IRS


Tiền Phạt

Sở thuế IRS sẽ tính tiền lời trên tiền phạt cho những ai không nộp đơn khai thuế. Tiền phạt có thể lên đến 25%.

Tiền Lời

Sở thuế IRS cũng sẽ tính tiền lời trên tiền thuế không trả đúng kỳ hạn, cho dù người khai thuế có xin gia hạn thêm thời gian để nộp thuế.


Kỳ Hạn Nộp Thuế


Kỳ Hạn Cuối Cho

 • Cá Nhân
  • Phải Nộp Cho Đến Nửa Đêm 15 Tháng Tư
 • Tập Đoàn
  • Phải Nộp Cho Đến Nửa Đêm 15 Tháng Ba

Gia Hạn Cho

 • Cá Nhân
  • Phải Nộp Cho Đến Nửa Đêm 15 Tháng Mười
 • Tập Đoàn
  • Phải Nộp Cho Đến Nửa Đêm 15 Tháng Chín

Hãy để cho chúng tôi giúp bạn khai thuế


Trước Khi

Sau Khi

Sau khi có hẹn với chúng tôi, bạn sẽ được phỏng vấn bởi người khai thuế chuyên nghiệp, người mà có thể giúp bạn khấu trừ, và được thuế Trợ Giúp nếu thích hợp đến bạn.


Trước Khi Phỏng Vấn,

chúng tôi cần sau đây:


GIA ĐÌNH (gồm có phối ngẫu và phụ thuộc):

 • Tên
 • Địa Chỉ
 • Ngày Sinh
 • Số Bằng Lái Xe
 • Giấy Tờ Khai Thuế Năm Ngoái
 • Số An Ninh Xã Hội

CHĂM SÓC CON

 • Tên Của Con
 • Tiền Chi Phí
 • Tên Chỗ Chăm Sóc & Địa Chỉ
 • Số Thuế Của Công Ty, Hoặc
 • Số An Ninh Xã Hội
 • Chi Tiêu cho Con Nuôi

THU NHẬP:

 • W-2s (giấy tờ lương bổng)
 • W2-G (thắng sổ số hay bài bạc)
 • 1099-B (bán cổ phần / khế ước)
 • 1099-C (miễn thuế nợ)
 • 1099-DIV (tiền lãi cổ phần)
 • 1099-G (tiền thất nghiệp, tiểu bang trả lại)
 • 1099-INT (tiền lời ngân hàng)
 • 1099-R (tiền trợ giúp, hưu trí)
 • RRB-1099-R (hưu trí hỏa xa)
 • SSA-1099 (an ninh xã hội)
 • Nhận Tiền Cấp Dưỡng (alimony)
 • Nhận Tiền Boa (tips)
 • Tiền Thu Nhập Cho Thuê Nhà
 • Bán Nhà

CHI TIÊU:

 • 1098-E (sinh viên vay nợ)
 • 1098-INT (nợ nhà / cầm nhà)
 • 1098-T (tiền học phí & nguyệt phí)
 • Trả Tiền Cấp Dưỡng (alimony)
 • Giúp Từ Thiện Tiền và Của
 • Tai Họa / Mất Cắp
 • Phí Tổn Chăm Sóc Con
 • Tiền Chi Tiêu Cho Thuê Nhà
 • Tiền Thua Cờ Bạc
 • Phí Tổn khám bệnh và răng
 • Phí Tổn Dời Chỗ Ở
 • Tiền Thuế Nhà và Cá Nhân
 • Phí Tổn Mua Nhà
 • Tiền Đóng Hưu Trí Cá Nhân

KINH DOANH THU NHẬP & CHI TIÊU


 • 1099-MISC (làm riêng)
 • Tiền Trả Thuế Ước Lượng
 • Phí Tổn Làm Công Tác
 • Phí Tổn Văn Phòng Tại Gia
 • Phí Tổn Y Tế
 • Bán Tài Sản Công Ty
 • Trả Thuế Tiểu Bang Hay Địa Phương
 • Trả Tiền Lời Nhà
 • Chi Phí Dời Nhà

Trong khi Phỏng Vấn,

chúng tôi sẽ giải thích những gì có thể khấu trừ
cho bạn


CHO TỪ THIỆN

 • Cho Tiền Mặt
 • Chi Phí Cho Từ Thiện
 • Cho Đồ Vật
 • Dặm Phí Cho Từ Thiện

TAI HỌA / MẤT CẮP

 • Số Tiền Bị Thiệt Hại
 • Ngày Bị Thiệt Hại
 • Trị Giá Thị Trường
 • Bảo Hiểm Bối Thường

ĐẦU TƯ


 • IRA, Roth IRA
 • SEP, SARSEP
 • 401K, 403B, 457
 • Đóng Tiền Hưu
 • Chuyển Tiền Hưu
 • Lấy Tiền Hưu
 • Bán Cổ Phần
 • Ngày Mua Cổ Phần
 • Ngày Bán Cổ Phần
 • Giá Vốn
 • Giá Bán
 • Tiền Lời / Lỗ

Y TẾ


 • Xe Cứu Thương
 • Khám Mắt / Kính
 • Trợ Thính / Bin
 • Nhà Thương
 • Tiền Đóng Bảo Hiểm
 • Chi Phí Thí Nghiệm / Quang Tuyến
 • Chỗ Trọ
 • Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn
 • Dụng Cụ Sức Khỏe / Dự Trữ
 • Bảo Hiểm Medicare
 • Sửa Đổi Nhà
 • Nhà Săn Sóc / Ý Tá Chăm Sóc
 • Điều Trị Thể Chất
 • Đơn Thuốc
 • Học Khóa Đặc Biệt
 • Dặm Phí (medical miles)

PHÍ TỔN DỜI CHỖ Ở

 • Vé Máy Bay
 • Mướn Xe
 • Chỗ Trọ
 • Ăn Uống
 • Dặm Phí
 • Tiền Boa (tips)

THUẾ TÀI SẢN

 • Nhà
 • Nhà Di Động
 • Tài Sản Đầu Tư
 • Nhà Nghỉ Hè

THUẾ CÁ NHÂN

 • Xe Cộ
 • Tàu Thuyền

NHÀ CHO THUÊ / ĐẤT

 • Địa Chỉ
 • Dọn Dẹp / Duy Trì
 • Bảo Hiểm
 • Lệ Phí Giấy Phép
 • Phí Tốn Quản Lý
 • Tiền Sửa Sang
 • Tiền Lời Nhà
 • Tiền Thuế Nhà
 • Điện Nước

BÁN NHÀ

 • Địa Chỉ
 • Ngày Mua
 • Ngày Bán
 • Tiền Sửa Sang
 • Giá Mua
 • Giá Bán
 • Phí Tổn Bán Nhà

CHI TIÊU CÔNG TÁC

 • Chỗ Trọ
 • Ăn Uống
 • Linh Tinh
 • Dời Chỗ Ở
 • Thuế Qua Cầu
 • Dặm Phí
 • Mướn Xe

XE CỘ

 • Phí Tổn
  • Tiền Sở Hoàn Lại
  • Bảo Hiểm
  • Duy Trì
  • Tu Sửa
  • Tiền Trả Hợp Đồng Xe
  • Giấy Phép và Thuế
 • Dặm Phí

VĂN PHÒNG TẠI GIA PHÍ

 • Bảo Hiểm
 • Tiền Mướn
 • Tu Sửa
 • Điên Thoại
 • Tổng Cộng Feet Vuông Nhà
 • Tổng Cộng Feet Vuông Phòng
 • Tổng Cộng Feet Vuông Kho Chứa
 • Điện Nước

LINH TINH

 • Trả Tiền Cấp Dưỡng (alimony)
 • Luật Sư Phí
 • Thua Cờ Bạc
 • Phí Tổn Tìm Việc Làm
 • Chi Phí Khai Thuế
 • Đồ Đồng Phục
 • Hội Công Nhân Phí

CHI TIÊU KINH DOANH


 • Quảng Cáo
 • Phí Tổn Xe
 • Hoa Hồng và Chi Phí
 • Hợp Đồng Lao Động
 • Sự Giảm Giá Trị
 • Lợi Ích Nhân Viên
 • Bảo Hiểm
 • Tiền Lời
 • Hợp Lệ và Dịch Vụ Chuyên Môn
 • Ăn Uống và Chiêu Đãi
 • Phí Tổn Văn Phòng
 • Hưu Trí / Chia Tiền Lãi
 • Tiền Mướn
 • Tu Sửa / Duy Trì
 • Dự Trữ
 • Thuế và Giấy Phép
 • Dặm Phí
 • Điện Nước
 • Lương Bổng

Khấu Trừ Thuế

CHI PHÍ TRẺ EM

 • Khấu Trừ Thuế Trẻ Em
 • Chăm Sóc Trẻ Em và Phụ Thuộc
 • Chi Tiêu cho Con Nuôi

HỌC VẤN

 • Sách Vở và Dụng Cụ
 • Tiền Học Phí và Nguyệt Phí
 • Sinh Viên Lãi Vay

NHỮNG THỨ KHÁC

 • Khấu Trừ Thuế Lợi Tức
 • Người Già hoặc Tàn Tật
 • Khấu Trừ Thuế Y Tế
 • Khấu Trừ Thuế Hưu Trí
 • Thuế Khấu Trừ Nước NgoàiValid HTML!

Web design by: Bao Kim Tran
Valid CSS!

Copyright © 2015 - MacTax. All Rights Reserved.

Valid HTML!